O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Koło to jedna z jednostek organizacyjnych podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Zasięg terytorialny to około 150 tys. ha, zlokalizowanych na terenie trzech województw: Wielkopolskiego, Łódzkiego i Kujawsko - Pomorskiego.

Zasoby leśne

Nadleśnictwo w liczbach - Powierzchnia Nadleśnictwa Koło porośnięta drzewostanem to 10769 ha, - Zapas na powierzchni leśnej wynosi 2600857 m3, - Przeciętna zasobność wynosi 242 m3/ha. - Przeciętny wiek drzewostanów Nadleśnictwa to 56 lat, a orientacyjny średni wiek rębności przypada na 106 lat.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Głównym zadaniem gospodarki łowieckiej jest utrzymanie możliwe najliczniejszego stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej, przy "tolerowanych" gospodarczo szkodach wyrządzanych przez nią w drzewostanach, których wielkość powinna być jedynym racjonalnym kryterium w regulacji jej stanu. Gospodarka łowiecka musi być integralną częścią gospodarki leśnej, a zwierzyna składową częścią ekosystemu leśnego, dlatego zachowanie lasu i jego wielofunkcyjnego charakteru traktować należy jako priorytetowe zadanie hodowli lasu.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody to ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Starosta natomiast może powierzyć prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych nadleśniczemu Lasów Państwowych. Szczegóły tego nadzoru określa porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym, publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody.