Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody obejmują ochroną najbardziej wartościowe obiekty przyrodnicze. Są to tereny o różnej powierzchni, wyłączone z eksploatacji gospodarczej dla zachowania wartościowych ekologicznie naturalnych lub mało zmienionych ekosystemów, często z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt oraz elementami przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, dydaktycznych, przyrodniczych a także kulturowych i krajobrazowych.

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 4 obszary chronionego krajobrazu:

Obszary Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Koło znajdują się trzy obszary Natura 2000. Są nimi dwa obszary specjalnej ochrony ptaków PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska i PLB300002 Dolina Środkowej Warty oraz jeden obszar ochrony siedlisk PLH100006 Pradolina Bzury-Neru.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Użytki ekologiczne

Aby skutecznie chronić wartości przyrodnicze nie wystarczy powołanie do życia parków narodowych, krajobrazowych czy rezerwatów chroniących najbardziej wartościowe fragmenty przyrody. Konieczna jest również ochrona szeroko pojętej różnorodności biologicznej – jej podstawowym narzędziem, przewidzianym głównie do stosowania na szczeblu lokalnym i regionalnym, są użytki ekologiczne.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa – w Polsce jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych.

Ekosystemy reprezentatywne i lasy HCVF

Dla Nadleśnictwa Koło sporządzono mapy przedstawiające obszary cenne przyrodniczo HCVF oraz ekosystemy reprezentatywne.