Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Pod względem regionalizacji przyrodniczo-leśnej opartej na właściwościach ekologiczno-fizjograficznych warunkujących potencjalne możliwości rozwoju lasów i ich wielorakich funkcji Nadleśnictwo Koło znajduje się na terenie trzech krain przyrodniczo - leśnych:

 • Krainy Wielkopolsko - Pomorskiej (III),

            Dzielnicy Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej

                    Mezoregionu Pojezierza Wielkopolskiego

                    Mezoregionu Doliny Środkowej Warty

 • Krainy Mazowiecko - Podlaskiej (IV)

            Dzielnicy Równiny Warszawsko - Kutnowskiej

                    Mezoregionu Równiny Kutnowsko - Błońskiej

                    Mezoregionu Wysoczyzny Kłodawskiej

 • Krainy Małopolskiej (VI)

            Dzielnicy Łódzko - Opoczyńskiej

                    Mezoregionu Sieradzko - Łódzkiego

 

Pod względem położenia geograficznego, Nadleśnictwo Koło znajduje się na terenie trzech województw:

 • Wielkopolskiego - 9598 ha (83,79 % pow. ogólnej),
 • Łódzkiego - 1331 ha (11,62 % pow. ogólnej),
 • Kujawsko-Pomorskiego - 526 ha (4,59% pow. ogólnej).

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Koło rozpostarty jest na obszarze około 150 tys. ha.

 

Położenie Nadleśnictwa Koło według obecnie stosowanego  podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne w układzie dziesiętnym przedstawia się następująco:

1) Obszar – Europa Zachodnia
     2) Podobszar – Pozaalpejska Europa Zachodnia
          3) Prowincja – Niż Środkowoeuropejski
               4) Podprowincja – Pobrzeża Południowo-Bałtyckie
                    5) Makroregion – Pojezierze Wielkopolskie
                         6)Mezoregion – Pojezierze Kujawskie

               4) Podprowincja – Niziny Środkowopolskie
                    5) Makroregion – Niziny Południowowielkopolskiej
                         6) Mezoregion – Kotlina Kolska
                         6) Mezoregion – Wysoczyzna Kłodawska
                         6) Mezoregion – Wysoczyzna Turecka

Odległości od siedziby Nadleśnictwa mieszczącej się w Gaju Stolarskim do poszczególnych miejsc wynoszą:

 • Starostwo Powiatowe w Kole - 23 km
 • Starostwo Powiatowe w Koninie - 54 km
 • Starostwo Powiatowe we Włocławku - 44 km
 • Starostwo Powiatowe w Łęczycy - 63 km
 • Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych w Poznaniu - 158 km
 • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie - 214 km