Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja ekologiczna

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmodernizowaliśmy ścieżkę przyrodniczo-archeologiczną „Wietrzychowice”.

W ramach Programu priorytetowego edukacja ekologiczna 2019-2020 Nadleśnictwo Koło uzyskało dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 14500,00zł na realizację przedsięwzięcia Modernizacja ścieżki przyrodniczo-archeologicznej „Wietrzychowice”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 20500,00zł.

W ramach przedsięwzięcia nasza ścieżka wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne: tablice dydaktyczne, światowidy i zieloną klasę.


Projekt ochrony ppoż.

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 •     rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 •     szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 •     dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 •     skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 •     rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 •     wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł


Mała retencja nizinna

Nadleśnictwo Koło jest jednym ze 179 nadleśnictw realizujących ogólnopolski projekt pn. „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" nazywany również „Projektem małej retencji nizinnej" (MRN).

Mała retencja to zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego

Główny cel projektu to:

 • likwidacja w lasach nizinnych przyczyn i skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody w ekosystemach leśnych
 • minimalizacja skutków suszy
 • przeciwdziałanie powodzi
 • odtworzenie obszarów wodno błotnych

  

W okresie 2007 – 2013 na terenie Nadleśnictwa Koło wybudowano łącznie 30  obiektów, 26 zbiorników ziemnych i  4 budowle piętrzące w postaci zastawek, które pozwoliły na retencjonowanie 67 tys. m3 wody.

 

 

 

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.