Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa istnieją trzy ścieżki dydaktyczne, na których prowadzone są lekcje terenowe i imprezy edukacyjne.

Ścieżka edukacyjna Leśny Parów oraz izba edukacyjna

 

Najważniejszym obiektem edukacji leśnej w Nadleśnictwie Koło jest ścieżka edukacyjna Leśny Parów oraz izba edukacji przyrodniczo-leśnej, która znajduje się na terenie szkółki leśnej Kiejsze nadleśnictwa.

Leśna izba edukacyjna, wraz ze ścieżką przyrodniczo-leśną „Leśny Parów", zostały utworzone na bazie szkółki leśnej „Kiejsze", istniejącej od 1979 roku. Szkółka ta, o powierzchni 6,12 ha, służy produkcji sadzonek drzew i krzewów leśnych na potrzeby odnowień i zalesień gruntów Nadleśnictwa Koło i prywatnych gruntów rolnych. Obiekty edukacyjne oddano do użytku w 2006 roku. Izba mieści się w zaadoptowanym budynku zaplecza szkółkarskiego (domek Gryficki). Wyposażona została w szereg pomocy dydaktycznych: nasiona drzew leśnych, tablice przedstawiające poszczególne gatunki drzew leśnych i ich szkodniki, gabloty entomologiczne, wypchane zwierzęta, książki przyrodnicze, zegar obrazujący pory śpiewu ptaków leśnych, zabytkowe przybory biurowe używane dawniej w kancelarii leśnika oraz tablice magnetyczne o tematyce leśnej. Prowadzenie lekcji ułatwia rzutnik multimedialny i laptop oraz cała kolekcja płyt CD z filmami o tematyce przyrodniczo-leśnej.

W 2008 roku izbę zaopatrzono w elektroniczną tablicę edukacyjną „Leśny koncert", o wartości 12 tyś. zł, która została entuzjastycznie przyjęta przez młodzież i dorosłych. Na planszy obrazującej las, niewielką polanę i jezioro śródleśne znajduje się 31 gatunków zwierząt. Wybierając z legendy umieszczonej na ramie tablicy interesujący nas gatunek, po wciśnięciu przycisku można usłyszeć charakterystyczny, wydawany przez nie głos. Ponadto lektor krótko prezentuje środowisko życia, cechy fizyczne wyróżniające to zwierzę oraz ciekawe zachowania wybranego gatunku.

W 2013r. dokonano zmiany aranżacji izby edukacyjnej,wyposażono ją takżew szereg gablot siedliskowych, gablot z gatunkami drzew, powstała również diorama rezerwatu „Kawęczyńskie Brzęki“

Przy izbie edukacyjnej funkcjonuje stała ekspozycja dawnych narzędzi leśnych, narzędzi do żywicowania, budek lęgowych i przekrojów różnych gatunków drzew iglastych i liściastych. Ścieżkę „Leśny Parów", o długości 1600m, biegnącą wzdłuż kwater szkółki leśnej, przy stawie leśnym i leśnym parowie,wyposażono w tablice poglądowe, które odzwierciedlają zjawiska istniejące w otaczającym lesie.

 

Ścieżka przyrodniczo-archeologiczną „Wietrzychowice”

 

Nadleśnictwo Koło postanowiło również wykorzystać obecność grobowców megalitycznych, znajdujących się na terenie utworzonego w 2006 roku Parku Kulturowego Wietrzychowice (obecnie teren dzierżawiony przez MGOK Izbica Kujawska). Zorganizowano na jego terenie ścieżkę przyrodniczo-archeologiczną Wietrzychowice.

Początek ścieżki zaczyna się miejscem postoju pojazdów, gdzie na uczestników zajęć umieścimy tablice informacyjne o miejscu w jakim się znajdują oraz zieloną klasę (zadaszone miejsce) - punkt edukacyjno-informacyjny.  W sposób szczególny pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie lasu dla zachowania wietrzychowickich grobowców megalitycznych oraz rolę wody w lesie tzw. małej retencji. Ścieżka wzbogacona o terenowe pomoce dydaktyczne- typu światowid, czy modeli przestrzennych- pozwoli na bliższe poznanie otaczającej nas fauny i flory leśnej. Ścieżka edukacyjna "Wietrzychowice" jest ścieżką ogólnie dostępną dla społeczeństwa, ze względu na obecność grobowców megalitycznych jest miejscem turystycznym- odwiedzanym przez ludzi z kraju, a nawet i świata.

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2019r. zmodernizowaliśmy ścieżkę przyrodniczo-archeologiczną „Wietrzychowice”. W ramach Programu priorytetowego edukacja ekologiczna 2019-2020 Nadleśnictwo Koło uzyskało dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 14500,00zł na realizację przedsięwzięcia Modernizacja ścieżki przyrodniczo-archeologicznej „Wietrzychowice”. W ramach przedsięwzięcia nasza ścieżka wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne: tablice dydaktyczne, światowidy i zieloną klasę.

Ścieżka edukacyjna „Grabina" jest kolejnym obiektem edukacyjnym w Nadleśnictwie Koło. Otwarcie ścieżki odbyło się w 2008 roku.

Przedstawia ona część działań leśników, które polegają na prowadzeniu gospodarki leśnej w powiązaniu z ochroną środowiska. Zlokalizowano ją w uroczysku leśnym Grabina, o powierzchni 259 ha, należącym do Leśnictwa Dąbie. Kompleks leśny stanowią lasy mieszane i liściaste, z dużym udziałem dębu szypułkowego, olszy czarnej, grabu i sosny. Dobre warunki siedliskowe (gleby płowe i rdzawo-brunatne) pozwalają na występowanie tu większości gatunków lasotwórczych spotykanych na Niżu Polskim. Mają też wpływ na obfitość gatunków podszytowych i biocenotycznych oraz roślin runa leśnego, w tym objętych ochroną gatunkową. Ciekawostką geologiczną tego terenu jest jego położenie na źródłach termalnych (głębokość 1800m), obfitujących w wody siarkowodorowe. Bogactwo szaty roślinnej lasu, mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni, pozwala na bytowanie wielu gatunków zwierząt i ptaków.

Ścieżka „Grabina" bierze początek w sąsiedztwie leśniczówki Dąbie, w tzw. Leśnej klasie, pozwalającej na prowadzenie lekcji przyrody w warunkach naturalnych. Wyposażona jest w ławki, , duży stół z ławą oraz miejsce na ognisko. Całość ogrodzono. Kolejne elementy ścieżki to tablice poglądowe rozlokowane na 10 stanowiskach. Obrazują one różne fragmenty bogatej biocenozy leśnej uroczyska Grabina, w tym– pomnik przyrody nieożywionej głaz narzutowy.

 

Ścieżka edukacyjna „Stemplew”

Ścieżka utworzona w 2013r. na terenie Leśnictwa Zbylczyce w bezpośrednim sąsiedztwie i dzięki współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Stemplewie.

Na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Koło oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Stemplewie (obecnie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie) powstała ścieżka edukacyjna ekologiczno-przyrodnicza „Stemplew”, której uroczyste otwarcie nastąpiło 14 maja 2013 r. Znajduje się na niej 10 tablic dydaktycznych, odzwierciedlających pojęcia ekologiczne i aspekty przyrodnicze możliwe do zaobserwowania podczas spaceru jej trasą. Kompleks leśny na którym się znajduje nosi nazwę „Uroczysko Stemplew”. Przeważającym gatunkiem lasotwórczym na tym terenie jest sosna, ale rośnie tutaj także świerk, brzoza, dąb, olsza. Trasa ścieżki rozpoczyna się i kończy na terenie Ośrodka w Stemplewie.