Lista aktualności Lista aktualności

4 obszary „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Koło

„Zanocuj w lesie” to program Lasów Państwowych, który pilotażowo wystartował w 2020 roku, ale dotyczył tylko Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Od 1 maja 2021r. Lasy Państwowe postanowiły rozszerzyć go na teren całej Polski.

Program skierowany do miłośników lasu – ludzi odpowiedzialnych, szanujących las i dobrze przygotowanych do warunków terenowych.

Specjalne obszary, w który będzie można legalnie biwakować wyznaczono we wszystkich nadleśnictwach w kraju.

Informację o wszystkich obszarach, w którym dopuszczone jest biwakowanie znajdziecie Państwo na mapie Banku Danych o Lasach.

Na terenie Nadleśnictwa Koło wyznaczono 4 obszary „Zanocuj w lesie”

  1. Leśnictwo Kościelec
  2. Leśnictwo Lipie Góry
  3. Leśnictwo Bugaj, Uroczysko Gaj
  4. Leśnictwo Babiak

W ramach programu każdy może spędzić dwie noce w lesie (w wyznaczonym na mapie obszarze) bez zgłaszania tego faktu do nadleśnictwa. Oczywiście należy przestrzegać określonego regulaminu, który znajdziecie Państwo w załączniku na dole strony.

Nocleg w udostępnionym miejscu możliwy będzie dla dziewięciu osób na dwie noce.

Pobyt w lesie, powyżej przedstawionych norm, należy zgłosić mailowo na adres Nadleśnictwa Koło kolo@poznan.lasy.gov.pl (proponowaną liczbę osób i dni pobytu), nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem.

Formularz zgłoszenia dostępny na dole strony w załączniku.

Zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego nadleśnictwa, które jest formalnym wyrażeniem zgody na pobyt.

Pamiętaj, że na udostępnianych obszarach znajdują się tereny objęte stałym zakazem wstępu do lasu:

Zgodnie z art. 26 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2020.0.1463 tj.) są nimi:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości;
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.

Wprowadza się również okresowe zakaz wstępu do lasu, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 26 ust.2 pkt 1 ustawy, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.

 

Informację o zakazach wstępu do lasu (np. o tym gdzie wykonywane będą prace gospodarcze, bądź w przypadku wystąpienia dużego zagrożenia pożarowego) znajdziecie Państwo na udostępnionej MAPIE OBSZARÓW „ZANOCUJ W LESIE” RDLP Poznań.

W okresie jesiennym i zimowym należy zapoznać się z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Pamiętajmy również o tym, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Miejsca postoju pojazdów zostały oznaczone na mapie obszarów. Regulamin miejsc postoju Nadleśnictwa Koło dostępny:

https://kolo.poznan.lasy.gov.pl/documents/17435881/0/regulamin+korzystania+z+MPP.pdf/83f97eb1-8356-ffdf-229d-a729d1a64215

WAŻNE

W lasach zabrania się (art. 30 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach):
1) zanieczyszczania gleby i wód;
2) zaśmiecania;
3) rozkopywania gruntu;
4) niszczenia grzybów oraz grzybni;
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
8) rozgarniania i zbierania ściółki;
9) wypasu zwierząt gospodarskich;
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
13) puszczania psów luzem;
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną, a pkt 12–14 nie dotyczą polowań.
3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2) korzystania z otwartego płomienia;
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
4. Przepisy ust. 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną pod warunkiem, że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.

Na terenie Nadleśnictwa Koło, zgodnie z Ustawą o lasach, obowiązuje zakaz rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. W Nadleśnictwie Koło nie wyznacza się miejsc do rozpalania ognisk.

Miłego wypoczynku, zgodnie z zasadą leave no trace (nie zostawiaj po sobie śladów)

 

Stała zakładka na stronie nadleśnictwa dotycząca programu: TURYSTYKA- Program ZANOCUJ W LESIE:

https://kolo.poznan.lasy.gov.pl/program-zanocuj-w-lesie-

 

Koordynator programu „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Koło:

Julia Kulińska

Kontakt: tel. 601 259 901

E-mail: ilona.zoltowska@poznan.lasy.gov.pl