Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 4 obszary chronionego krajobrazu:

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie - obszar obejmuje 1508,00 ha (wody – 320,00 ha, lasy – 242,00 ha, użytki rolne i inne – 946,00 ha). W stanie posiadania Nadleśnictwa Koło Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie obejmuje powierzchnię ogólną 343,87 ha w tym powierzchnia leśna zalesiona 292,97 ha, związana z gospodarką leśną – 10,33 ha i nieleśna 40,57 ha.

 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu - o powierzchni ogólnej 660 km2 utworzono na podstawie uchwały WRN nr 53 z dnia 29 stycznia 1986 r. (Dz. Urz.. Woj. Konińskiego nr 1 poz. 2). W stanie posiadania Nadleśnictwa Koło Obszar Chronionego Krajobrazu Goplańsko-Kujawski zajmuje powierzchnię ogólną 4032,48 ha w tym powierzchnię leśną 3832,20 ha, związaną z gospodarką leśną 92,07 ha, oraz nieleśną 117,21 ha.

 

Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu - w zasięgu tegoż obszaru znajdują się kompleksy leśne leśnictwa Kościelec. W stanie posiadania Nadleśnictwa Koło Obszar Chronionego Krajobrazu Złotogórski obejmuje powierzchnię ogólną 1681,50 ha w tym powierzchnię leśną 1558,45 ha, związaną z gospodarką leśną 34,33 ha i nieleśną 88,72 ha. Są to oddziały.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - został ustanowionyna mocy Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego nr 6/2009 z dnia 24 marca 2009 roku. Powierzchnia obszaru wynosi 36 650 ha i obejmuje gminy: Bolimów, Nieborów, Miasto Łowicz, Domaniewice, Bielawy, Bedlno, Krzyżanów, Piątek, Góra Świętej Małgorzaty, Kutno, Witonia, Miasto Łęczyca, Łęczyca, Wartkowice, Świnice Warckie, Grabów i Uniejów. Celem objęcia ochroną omawianego terenu jest zachowanie walorów przyrodniczych części pradoliny powstałej w okresie plejstoceńskim, łączącej dolinę Wisły z doliną Warty.