Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Głównym zadaniem gospodarki łowieckiej jest utrzymanie możliwe najliczniejszego stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej, przy "tolerowanych" gospodarczo szkodach wyrządzanych przez nią w drzewostanach, których wielkość powinna być jedynym racjonalnym kryterium w regulacji jej stanu. Gospodarka łowiecka musi być integralną częścią gospodarki leśnej, a zwierzyna składową częścią ekosystemu leśnego, dlatego zachowanie lasu i jego wielofunkcyjnego charakteru traktować należy jako priorytetowe zadanie hodowli lasu.

Teren Nadleśnictwa Koło podzielony jest na 23 obwody łowieckie, z czego 22 z nich jest dzierżawionych przez koła łowieckie a 1 obwód jest wyłączony z wydzierżawienia z przeznaczeniem na Ośrodki Hodowli Zwierzyny PZŁ. Teren całego Nadleśnictwa znajduje się w 1 rejonie hodowlanym X - Konin.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie prowadzona jest w oparciu o zasady określone w ustawie Prawo Łowieckie oraz o ustalenia zawarte w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych ustalonych na lata 2007- 2017.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Koło

 
 

Poniższy wykres ukazuje stany zwierzyny przyjęte docelowo do wieloletnich planach łowieckich w porównaniu do tego co już jest wg stanu na 10.03.2013 r.

  

 

Cele łowiectwa:

 • Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
 • Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
 • Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
 • Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Zagospodarowanie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Koło oparte jest o następujące formy:

 • poletka łowieckie- 33,20 ha
 • łąki zagospodarowane do celów łowieckich- 5,90 ha
 • pasy zaporowe- 22 km
 • paśniki- 252 szt.
 • lizawki- 449 szt.
 • ambony- 375 szt.

Corocznie myśliwi i leśnicy w ramach zimowej akcji dokarmiania zwierzyny dostarczają następujące ilości karmy:

 • objętościowa sucha- 30,5 t
 • objętościowa soczysta- 186 t
 • treściwa- 114 t
 • sól- 2,2 t

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego– tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.