Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Koło stanowią powierzchnię ponad 11 tys. ha. Swym zasięgiem obejmują terytorium trzech województw: wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Ponadto w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Koło znajduje się 3907 ha lasów niepaństwowych. Dwa starostwa powiatowe, tj. Koło i Włocławek powierzyły prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych  Nadleśniczemu Nadleśnictwa Koło łącznie na obszarze  3067 ha . Starostwa powiatowe w Łęczycy i Koninie prowadzą samodzielny nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych na obszarze 840 ha. 

 

Na terenie Nadleśnictwa Koło  struktura gatunkowa drzew  kształtuje się następująco:

 

Na terenie Nadleśnictwa Koło  struktura siedlisk  kształtuje się następująco:

 

 Struktura wieko wa drzewostanów :

 

Podział lasów ze względu na ich funkcję:

 

Przyjęte wieki rębności dla głównych gatunków panujących w Nadleśnictwie Koło: