Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Nadleśnictwo Koło jest w trakcie V rewizji PUL ( 2013-2022), zgodnie z nim mamy do wykonania następujące zadania:

 • Odnowienie halizn, zrębów zaległych, zrębów bieżących oraz zalesienia gruntów nieleśnych na łącznej powierzchni 367,04 ha.
 • Odnowienia pod osłoną drzewostanów przy rębniach częściowych IIa, IIb, IIIa, IIIb i IVd zaprojektowano na łącznej powierzchni 5,15,45 ha
 • Podsadzenia produkcyjne zaprojektowano na powierzchni 10,69 ha głównie w drzewostanach sosnowych i brzozowych IIb i IIIa kl.w. na siedliskach żyźniejszego LMśw i Lśw głównie na gruntach porolnych.
 • Dolesienia luk na łącznej niewielkiej powierzchni 1,95 ha, są to luki o powierzchni od 0,15 ha do 0,50 ha, których uproduktywnienie z gospodarczego punktu widzenia jest uzasadnione.
 • Poprawki i uzupełnienia zaplanowano w uprawach istniejących i młodnikach na łącznej powierzchni 39,80 ha. Zgodnie z postanowieniem I KTG poprawki i uzupełnienia na gruntach projektowanych do odnowień i zalesień otwartych i w odnowieniach sztucznych pod osłoną (gniazda i powierzchnie między gniazdami) przyjęto w wysokości 20%, tj. 365,00 ha.
 • Wprowadzenie podszytów- nie planuje się wprowadzania podszytów w bieżącym dziesięcioleciu.
 • Pielęgnowanie gleby- zaplanowano w  uprawach istniejących wymagających tego zabiegu i na powierzchniach przewidzianych do odnowień, podsadzeń i dolesień luk. Zabieg ten zaprojektowano na łącznej powierzchni 1037,19 ha.
 • Czyszczenia wczesne- zaprojektowano w uprawach założonych w ubiegłym okresie gospodarczym oraz na projektowanych do odnowienia haliznach i zrębach zaległych na łącznej powierzchni 1039,26 ha.
 • Czyszczenia późne- zaprojektowano w części upraw jako drugi zabieg po CW oraz w młodnikach na łącznej powierzchni 1464,49 ha.
 • Melioracje agrotechniczne zaprojektowano na łącznej powierzchni 783,21 ha.

Na terenie Nadleśnictwa Koło znajdują się aktualnie jedna szkółka zespolona – Kiejsze o łącznej powierzchni 6,12 ha.Powierzchnia produkcyjna szkółki to 5,49 ha – produkcji polowej.

Średnioroczna ilość sadzonek w produkcji – 2,5 mln szt. z czego:

 • jednorocznych  - 1500 tszt.
 • Wielolatek       - 1000 tszt

                         

Rozchód sadzonek w latach 2012-2013 (średnio na rok):

 •  Nadleśnictwo Koło – potrzeby własne     -    712 tszt.
 •  Inne N-ctwa                                       -    41 tszt.
 •  Lasy Niepaństwowe i prywatni odbiorcy   -    516 tszt.
 •  Ilość wydawanych sadzonek                 -1269 tszt.

 

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników.Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Na siedliskach żyznych, zalesionych przed laty głównie sosną, wprowadzamy obecnie pod osłoną istniejącego drzewostanu dąb i buk.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.