Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest co roku w dniu 2 lutego na pamiątkę podpisania Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych – międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 r.

Dzień, w którym oddajemy głos mokradłom

Sposobność dla wszystkich narodów i ludzi do zjednoczenia się, by zwiększyć świadomość,
uznanie i działania na rzecz terenów podmokłych.

 • Pierwsze nowoczesne globalne wielostronne porozumienie środowiskowe.
 • Dedykowane tylko jednemu specyficznemu rodzajowi ekosystemów - mokradłom.
 • Zaakceptowane przez prawie 90% członków Narodów Zjednoczonych ze wszystkich
  regionów geograficznych świata, którzy stali się „Państwami-Stronami”.

Temat 2024 roku — Mokradła i dobrostan człowieka (Wetlands and Human Wellbeing)

Zwraca uwagę na to, jak wszystkie aspekty dobrostanu człowieka (fizyczny, psychiczny
 środowiskowy) są powiązane z dobrym stanem terenów podmokłych na świecie.

Wyjaśnia, jak mokradła i życie ludzkie były ze sobą powiązane na przestrzeni dziejów
— ludzie czerpią pożywienie, inspirację i odporność z tych produktywnych ekosystemów.

Podkreśla pilną potrzebę zarządzania przez człowieka terenami podmokłymi na świecie.

Mokradła to bogate biologicznie i niezbędne ekosystemy.

Znaczące siedlisko, obejmujące całą planetę, dzięki któremu możliwe jest życie na Ziemi.

Ekosystemy, w których woda jest głównym czynnikiem kontrolującym środowisko oraz życie roślin i zwierząt.

Obecnie pokrywają ok. 6% powierzchni lądowej Ziemi.

Może to być woda słona lub słodka, śródlądowa lub przybrzeżna, stała lub tymczasowa, stagnująca lub płynąca, zgromadzona w zbiornikach naturalnych lub sztucznych.

Mokradła słodkowodne: rzeki, jeziora, sadzawki, równiny zalewowe, torfowiska, bagna, błota

Mokradła słonowodne: estuaria, równiny błotne, słone bagna, lasy namorzynowe, laguny, rafy koralowe, rafy skorupiaków

Mokradła antropogeniczne: stawy rybne, pola ryżowe, zbiorniki retencyjne, solanki

Nasza egzystencja zależy od wody.

Jednakże słodkiej wody jest mało.

 • Tylko 2,5% wody na Ziemi to woda słodka.
 • < 1% wody na Ziemi jest dostępna do bezpośredniego użycia przez człowieka.
 • Mokradła dostarczają prawie cały zasób wody słodkiej.
 • Bogata w osad i rośliny gleba mokradeł naturalnie filtruje i magazynuje wodę.
 • Mokradła zwane są nerkami Ziemi.
 • Mokradła są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.
 • Przez tysiące lat ludzie zakładali osady w pobliżu mokradeł, aby zyskać dostęp do ryb i innych źródeł pożywienia, słodkiej wody do uprawy roślin i chowu zwierząt gospodarskich.
 • Podstawą diety ponad połowy ludzkości są produkty uprawiane na terenach podmokłych.