Asset Publisher Asset Publisher

Medal Pamiątkowy Bity w Brązie dla Nadleśnictwa Koło

Medal Pamiątkowy Bity w Brązie dla Nadleśnictwa Koło - odznaczenie przyznawane przez kapitułę za zasługi dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie i działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwój  placówki na przestrzeni czasu.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych powstał 1 stycznia 2017 r. i skupia dwa ośrodki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima, przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Tradycja szkolnictwa specjalnego w Stemplewie sięga 1982 roku, kiedy nastąpiło uroczyste otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego przekształconego później w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Od 1 stycznia 1999 r. placówka w Stemplewie podlega Staroście Powiatu Łęczyckiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Funkcję dyrektora od 1 października 1992 roku pełni mgr Andrzej Zielonka. Obecnie w placówce przebywa 114 uczniów ( SOSW – 76 w tym 14 w Przedszkolu, MOS – 38) w internatach 64 wychowanków.

Lata doświadczeń pozwoliły przygotować bogatą ofertę edukacyjną, rehabilitacyjną, a od niedawna również socjoterapeutyczną dla  dzieci i młodzieży od lat 3 do 24, z różnych środowisk i z wielorakimi potrzebami.

Kształcenie odbywa się na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – obejmuje szkołę branżową I stopnia oraz szkołę przysposabiającą do pracy. Placówka zapewnia wszystkim wychowankom całodzienne wyżywienie, miejsce w internacie, a dla młodszych dzieci możliwość dowozu do placówki. Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową i usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego Leśnictwa Zbylczyce, Nadleśnictwa Koło.

Ośrodek może poszczycić się bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych, rehabilitacyjnych, socjoterapeutycznych, sportowych, a także rozwijających pasje i uzdolnienia.

Na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Koło oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, dzięki wspólnym staraniom, w 2013 r. powstała ścieżka edukacyjna ekologiczno-przyrodnicza „Stemplew”. Prowadzone są na niej zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej oraz spotkania z miejscowym leśnikiem.

Placówka w Stemplewie świadczy szeroko zakrojoną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która obejmuje także rodziców i opiekunów, współpracuje z instytucjami. Jest otwarta na potrzeby wszystkich podopiecznych, wspiera ich rozwój, przygotowuje do życia w społeczeństwie, stwarza możliwość odniesienia sukcesu.

Nadleśnictwo Koło pragnie jeszcze raz pogratulować 40-lecia szkolnictwa specjalnego w Stemplewie oraz nadania sztandaru Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych.